POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

TRELA TRADE BARTŁOMIEJ TRELA

obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.

 1. WSTĘPNE INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI
 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Ciebie, a jedną z jej głównych funkcji jest wypełnienie obowiązku informacyjnego i zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci w związku z tym praw.
 2. Treść Polityki ma do Ciebie zastosowanie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej pod adresem URL: www.e-tropiki.pl (dalej: Witryna).
 3. Ochronę danych osobowych traktujemy ze szczególną powagą. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych dbamy o to, by zachowywać zgodność z Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych, tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.   
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępniamy za pomocą dodatkowych klauzul informacyjnych, o ile uznaliśmy, że jest to uzasadnione w danym procesie przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki znajdziesz informacje związane z korzystaniem z Witryny, na temat rodzaju danych, celu ich przetwarzania oraz funkcjonalności przy korzystaniu, z których są zbierane.
 5. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią przekazanej przez nas dodatkowej klauzuli informacyjnej w konkretnym przypadku, osoba, której dane dotyczą powinna kierować się informacją otrzymaną w ramach klauzuli informacyjnej. Niezależnie od Polityki, zawsze podstawą naszych działań przy przetwarzaniu danych są odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH, KONTAKT
 1. Administratorem danych osobowych Witryny, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Bartłomiej Trela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trela Trade Bartłomiej Trela, Częszyce 2A, 57-100 Strzelin, NIP: 9141553220, adres e-mail: trelatrade@gmail.com (dalej: Administrator).
 2. Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Witryny, a także w przypadku woli złożenia wniosku w zakresie realizacji przysługujących Ci praw z tym związanych możesz kontaktować się z Administratorem elektronicznie pisząc na adres e-mail: trelatrade@gmail.com.
 3. TWOJE PRAWA
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, abyś był zadowolony z jego usług i ofert. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki Administrator przetwarza Twoje dane, a w niektórych przypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Przypominamy, więc że na mocy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w razie ich przetwarzania na podstawie umowy lub zgody),
 • prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wobec marketingu bezpośredniego, profilowania, wobec przetwarzania realizowanego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody – masz prawo do jej cofnięcia (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 
 1. W celu realizacji powyższych praw, a także w związku z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy skontaktuj się z nami w sposób wskazany w pkt II ust. 2 Polityki.
 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator gromadzi Twoje dane osobowe, gdy uzupełniasz formularz zamówienia w sklepie internetowym, korzystasz z formularzy kontaktowych w Witrynie, zapisujesz się na Newsletter lub kontaktujesz się z Administratorem w inny sposób.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane. Jest to na przykład konieczne do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy, takiej jak umowa sprzedaży naszych produktów w ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego.
 3. W przypadku, gdy wykorzystanie Twoich danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzielenie takiej zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania Witryny lub w inny sposób, który wskazuje w danym kontekście, że zaakceptowałeś proponowane przez Administratora przetwarzanie danych osobowych.
 4. W związku z możliwością korzystania z Witryny określiliśmy następujące cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj.:
 1. realizacja zamówienia i wystawienie faktur VAT

Zamawiając w Witrynie jakikolwiek produkt podajesz nam dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, firma, ulica i numer, kod pocztowy, numer NIP, miasto, kraj, numer telefonu oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu jego realizacji, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Mamy obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT. W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

 1. reklamacje i zwroty

Składając reklamację lub dokonując zwrotu produktów przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia, mogą to być w szczególności: imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer zamówienia oraz ewentualnie numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub dokonać zwrotu produktu. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub zwrotem produktu wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub zarejestrowania zwrotu. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub zwrotu. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz przy zwrocie produktów nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 1. kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda. Jeżeli kierowane do nas zapytanie wiąże się z potrzebą przygotowania oferty zgodnej z Twoją potrzebą lub dostarczenie Ci informacji o nas i o naszym zakresie usług działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing własny naszych usług, zwłaszcza dotyczący budowania i rozwijania relacji z naszymi klientami i dążeniem do sprzedaży naszych usług. W zależności od treści korespondencji podejmujemy działania na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy z nami (np. przesłanie dopasowanej oferty naszych usług, realizacja innych czynności zmierzających do zawarcia umowy). W zależności od sprawy, w której się komunikujemy, Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji oraz później przez okres maksymalnie 24 miesięcy albo przez okres ustalenia, obrony, dochodzenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji bądź przez czas trwania ewentualnych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe informacje zachowują odpowiednio aktualność, gdy kontaktujesz się na wskazany w Witrynie adres kontaktowy naszej poczty elektronicznej, pomijając Formularz kontaktowy.

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: 
 1. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 2. wykonywania umów z naszymi kontrahentami (np. dystrybutorami), gdzie jesteś osobą wskazaną do kontaktu;
 3. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy lub zainteresowaniem naszą ofertą;
 4. obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych przez nas umów;
 5. w celach analitycznych w tym monitorowania oraz analizowania ruchu w Witrynie i dokonania pomiarów statystycznych;
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 7. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania;
 8. korzystania w Witrynie z zewnętrznych narzędzi internetowych;

Powyższe przypadki, poza sytuacjami kiedy dane osobowe są podawane przez Ciebie dobrowolnie, mogą również dotyczyć automatycznego zbierania i częściowo zapisania informacji o Tobie w plikach cookies (lub innych podobnych technologiach). Obok plików cookies możemy również̇ automatycznie gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować́ m.in. adres IP odwiedzającego Witrynę, lokalizację, rodzaj platformy/urządzenia końcowego (np. urządzenie mobilne) i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której odwiedzający  wszedł do naszej Witryny. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części Polityki. Korzystając z zewnętrznych narzędzi wskazanych w dalszej części Polityki wykorzystujemy zebrane dane w celu prowadzenia statystyk ruchu na naszej Witrynie m.in. liczbę i długość odwiedzin naszej Witryny, przejść pomiędzy podstronami, zliczania ponownych odwiedzin Witryny itp. Informacje zebrane w powyższy sposób służą ocenie korzystania z Witryny i poprawie jakości jej funkcjonowania. Nie łączymy ich z danymi osobowymi przekazywanymi nam w sposób niezautomatyzowany przez korzystającego z Witryny (np. za pomocą formularza kontaktowego). 

Twoje dane osobowe w powyższych przypadkach będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Odpowiednio będzie to: w sytuacji marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres świadczenia serwisu gwarancyjnego i/lub pogwarancyjnego lub do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały; dochodzenie i obrona roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie Twojej zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, ale nie dłużej niż do czasu zrealizowania celu, dla którego dane zostały zgromadzone.

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj.:

w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail lub kontaktowaniu się z Tobą na podany numer telefonu, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. w szczególności nowych produktach oraz ofertach ich sprzedaży. Masz prawo Twoją zgodę cofnąć (odwołać) w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na działania marketingowe na adres e-mail: trelatrade@gmail.com.

 • w pewnych sytuacjach przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.:

w szczególności dotyczy to przepisów podatkowych i rachunkowych, jak również innych przepisów określonych przez obowiązujące prawo. W tych przypadkach będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas wykonania ciążących na nas obowiązków, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać te dane lub przez czas, w którym możemy ponieść prawne konsekwencje niewykonania obowiązku.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, m. in. przy użyciu oprogramowania IT pozwalającego na zarządzanie bazą naszych klientów, ale w wyniku takiego przetwarzania nie będą zapadały wobec Twojej osoby żadne decyzje wywołujące skutki prawne, finansowe, albo inne podobne. Takie przetwarzanie może polegać na przykład na tworzeniu odpowiednich kategorii naszych klientów i przedstawianiu im ofert z uwzględnieniem ich preferencji.

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE O PRZETWARZANIU
 1. Administrator może powierzać  przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, którym zleca wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Witryny. Podmioty, którym Administrator zleca przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 2. Administrator może ujawniać Twoje dane osobowe:
 • podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
 1. podmiotom zajmującym się serwisem systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, z których korzystamy;
 2. naszym partnerom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
 3. podwykonawcom wspierającym nas np. w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;
 4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się oni odrębnym administratorem danych;
 3. podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się ich windykacją – w razie nieopłacenia przez Ciebie naszych faktur w terminie;
 • na podstawie obowiązującego prawa Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom ścigania).
 1. W razie otrzymania żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych osobowych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.
 2. Przed przekazaniem przez nas danych podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT) zawieramy z takimi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od nich zachowania poufności oraz środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi poleceniami przetwarzania. 
 3. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny Administratora i mogą nie być przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, zalecamy zapoznanie się z nimi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 4. Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych partnerów np. Google, czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.
 1. OGÓLNE INFORMACJE O WITRYNIE I JEJ DZIAŁANIU
 1. Witryna została zbudowana z wykorzystaniem oprogramowania WordPress. Witrynę obsługują serwery firmy Cyber Folks. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych przechowywanych w infrastrukturze Cyber Folks można znaleźć bezpośrednio na stronie: http://cyberfolks.pl. 
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na adres e-mail: trelatrade@gmail.com.
 3. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
 1. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
 2. Administrator stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.
 3. Administrator stosuje również środki techniczne w celu ochrony danych osobowych, są to w szczególności:
 • SSL – każda podstrona Witryny dostępna jest przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem, na którym umieszczona jest strona. Połączenie szyfrowane jest w Witrynie wymuszane;
 • dostęp do danych – do zgromadzonych informacji dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
 • dostęp do informacji w narzędziach zewnętrznych – do informacji zgromadzonych w narzędziach zewnętrznych dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
 1. Witryna korzysta z plików Cookie i innych podobnych technologii, szczegóły w tym zakresie w dalszej części Polityki (VIII. PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE).
 1. NARZĘDZIA ZEWNĘTRZNE WYKORZYSTYWANE W WITRYNIE
 1. Administrator w ramach Witryny korzysta z następujących narzędzi:
 • Google Analytics – wykorzystujemy narzędzie Google Analytics w Witrynie w celu prowadzenia statystyk (m.in. liczby i długości odwiedzin naszej witryny, przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami, ponownych odwiedzin naszej strony itp.). Narzędzie Google Analytics może być i jest wykorzystywane na każdej podstronie Witryny. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i prywatności danych wykorzystywanych w związku z użyciem Google Analytics można znaleźć na tej stronie. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy śledzili Twoje zachowanie na naszej stronie przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics, możesz w każdej chwili dokonać blokady, korzystając z narzędzia udostępnionego przez Google. Tutaj znajdziesz więcej informacji jak korzystać z tego narzędzia.
 1. PLIKI COOKIE I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE
 1. Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików Cookie – niewielkich rozmiarów plików wysyłanych przez nasz serwer www, który odwiedzasz i zapisywanych na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz do przeglądania naszej Witryny. Pliki Cookie składają się z ciągu liter i cyfr, w których mogą znajdować się dane i inne informacje pozwalające nam na realizację następujących celów:
 • poprawne wyświetlanie Witryny w Twojej przeglądarce, te pliki Cookie są niezbędne do prawidłowego działania kluczowych procesów Witryny, w szczególności procesu składania zamówień;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Witryny – poprawne logowanie do sklepu internetowego, utrzymanie sesji użytkownika, wykrywanie działań niepożądanych na stronie, zapamiętywanie towaru dodanego do koszyka;
 • poprawa wydajności oraz działania Witryny i analityka – te pliki Cookie zbierają dane statystyczne na przykład o liczbie odwiedzin poszczególnych stron w naszej Witrynie;
 • dostosowanie funkcjonalności Witryny – w tym personalizacja Twoich ustawień, takich jak np. język, region, kolor czcionki, itp. oraz za zapamiętywanie wybranych przez Ciebie ustawień;
 • wyświetlanie reklam oferowanych przez nas towarów i usług dostosowanych do Twoich zainteresowań.
 1. Stosowane w naszej Witrynie pliki Cookie możemy podzielić na sesyjne, tzw. chwilowe, które pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Witryny – są one kasowane w momencie zamknięcia przeglądarki oraz trwałe, które pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz. 
 2. W każdej chwili możesz zablokować pliki Cookie z naszej Witryny bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak takiego działania oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Wykorzystywane przez nas dodatkowe narzędzia zewnętrzne mogą używać własnych, dodatkowych plików Cookie. Pamiętaj, że zmiana ustawień plików Cookies może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszej Witryny. Więcej informacji o tym jak zmienić swoje ustawienia przeglądarki w celu zachowania prywatności w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz poniżej:
 1. Wykorzystywane przez nas pliki Cookies narzędzi zewnętrznych obrazuje tabela poniżej:
Plik cookies / system Charakterystyka Dostawca / Zaufany partner Czas przechowywania:
Google Analytics Automatyczne gromadzenie informacji o komputerze użytkownika podczas wizyty w Witrynie. Cel: Tworzenie statystyk i prowadzenie analiz w celu optymalizacji Witryny. Google Ireland Limited Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4
D04 E5W5
12 miesięcy
Analityka wewnętrzna platformy wordpress Gromadzenie informacji o użytkowniku odwiedzającym witrynę oraz monitorowanie wyników sprzedaży: Sprzedaż całkowita, ilość wygenerowanych sesji, ilość użytkowników powracających, współczynnik konwersji, średnia wartość zamówienia itp.   WordPress 12 miesięcy
 1. W naszej Witrynie używamy „piksela Facebooka”, którego dostawcą jest właściciel sieci społecznościowej Facebook, którego siedziba mieście się pod adresem: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W naszej Witrynie zintegrowane są tak zwane piksele śledzące. Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę, piksel śledzący tworzy bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje z przeglądarki informację, że Twoje urządzenie uzyskało dostęp do naszej Witryny. Jeżeli jesteś użytkownikiem Facebooka, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej Witrynie do Twojego konta w serwisie Facebook. Jako administrator Witryny nie znamy treści przekazywanych danych, ani ich wykorzystania przez Facebook. Możemy tylko wybrać, którym grupom użytkowników Facebooka mają być wyświetlane nasze reklamy (np. ze względu na wiek, zainteresowania), Facebook może też rozpoznać, czy nasza reklama na Facebooku została wyświetlona przez użytkownika. Dzięki temu możemy sprawdzać skuteczność reklam na Facebooku. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane były zapisywane za pośrednictwem pikseli Facebooka możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na portalu Facebook. Możesz także dezaktywować piksel Facebooka korzystając z następującego linka klikając TUTAJ. Transmisja jest dozwolona, ​​ponieważ standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej zostały uzgodnione z Facebookiem. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a mianowicie realizacja naszych prawnie usprawiedliwionych celów biznesowych, czyli ukierunkowana reklama naszych usług.
 2. Na naszej Witrynie korzystamy z funkcji remarketingu firmy Google Inc., co pozwala nam na kierowanie spersonalizowanych reklam do odwiedzających naszą Witrynę. W celu analizy sposobów korzystania ze strony internetowej, która jest podstawą tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach, Google stosuje pliki Cookie. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ, aby dezaktywować korzystanie z plików Cookie  przez dostawców zewnętrznych możesz skorzystać z ustawień dostępnych TUTAJ. Dowiedz się więcej na temat tego jak Google wykorzystuje pliki Cookie i inne technologie do wyświetlania reklam.
 3. Nasza Witryna umożliwia korzystanie z tzw. „wtyczek” i innych narzędzi dostarczanych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google. Kiedy korzystasz z danej wtyczki Twoja przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem jej dostawcy. Niektóre z tych serwerów moją znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych). Dostawca wtyczki otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Witrynę. Taka informacja wraz z Twoim adresem IP jest zapisywana przez dostawcę danej wtyczki, a jeżeli posiadasz zarejestrowane konto w jego serwisie jest dopisywana do tego konta. Niektóre z wtyczek np. „lubię to”, „udostępnij” są odpowiedzialne za przekazywanie odpowiednich informacji z Twojej przeglądarki do serwera dostawcy wtyczki w celu ich opublikowania w serwisie dostawcy. W tym zakresie to dostawca wtyczki decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, a więcej szczegółów na temat Twoich praw z tym związanych znajdziesz korzystając z linków poniżej: 
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Witryny (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Witrynę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Witryny.
 2. Data ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności: 1 maja 2022 roku.

Własna szkółka
uprawy roślin

Szybka dostawa w następnym
dniu roboczym

3-miesięczna
gwarancja na rośliny