REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 01.05.2022 r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, a także określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Klientów niebędących Konsumentami – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Bartłomiej Trela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trela Trade Bartłomiej Trela, Częszyce 2A, 57-100 Strzelin, NIP: 9141553220, adres e-mail: trelatrade@gmail.com.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna w przypadku chęci złożenia Zamówienia lub utworzenia Konta w Sklepie Internetowym.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, jak również przekazywane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość w szczególności za pomocą wiadomości elektronicznych, dotyczące potwierdzenia treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w § 5 Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, którymi posługuje się Klient, Wymagań Technicznych.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Cenie, należy przez to rozumieć określone w złotych polskich wynagrodzenie brutto należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów Dostawy, chyba że warunki Promocji określone w Sklepie Internetowym stanowią inaczej;
 2. Dniu Roboczym, należy przez to rozumieć jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Dostawcy, należy przez to rozumieć firmę kurierską lub przewozową, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy;
 4. Dostawie, należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu do Klienta przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów określonych w Zamówieniu;
 5. Formularzu Kontaktowym, należy przez to rozumieć elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient może wysłać wiadomość do Sprzedawcy;
 6. Formularzu Rejestracji, należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 7. Formularzu Zamówienia, należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży;
 8. Godzinach Roboczych, należy przez to rozumieć godziny w przedziale czasu od 08:00 do 16:00 w Dniach Roboczych;
 9. Haśle, należy przez to rozumieć określony przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim;
 10. Kliencie, należy przez to rozumieć (1) osobę fizyczną, albo działającą przez osobę umocowaną; (2) osobę prawną; (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby te zobowiązane są do uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży i okazania takiej zgody na każde wezwanie Sprzedawcy, przy czym przyjmuje się że Umowy Sprzedaży zawierane za pomocą Sklepu Internetowego należą do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
 11. Kodeksie Cywilnym, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z poz. zm.);
 12. Koncie, należy przez to rozumieć Usługę Elektroniczną, oznaczony nazwą (loginem) i indywidualnym Hasłem przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym; 
 13. Konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. Newsletter, należy przez to rozumieć Usługę Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientowi automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach oraz nowościach w Sklepie Internetowym;
 15. Powiadomieniu o Dostępności, należy przez to rozumieć Usługę Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę, która umożliwia Klientowi automatyczne otrzymywanie informacji o dostępności danego produktu;
 16. Produkcie, należy przez to rozumieć przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;
 17. Promocji, należy przez to rozumieć szczególne warunki sprzedaży wynikające z zasad wyrażonych w Sklepie Internetowym, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach w nich określonych, jak np. obniżenie/wyłączenie kosztów Dostawy; 
 18. Regulaminie/Umowie o Świadczenie Usług, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. W zakresie Usług Elektronicznych, niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną;
 19. Sklepie Internetowym, należy przez to rozumieć platformę do realizacji Zamówień dostępną dla Klientów pod adresem URL: www.e-tropiki.pl.
 20. Sprzedawcy, należy przez to rozumieć Bartłomieja Trelę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Trela Trade Bartłomiej Trela, Częszyce 2A, 57-100 Strzelin, NIP: 9141553220, adres e-mail: trelatrade@gmail.com.
 21. Umowie Sprzedaży, należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotyczącą sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, w tym koszty Dostawy. Umowa Sprzedaży zawierana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę;
 22. Usłudze Elektronicznej, należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie Umowy o Świadczenie Usług;
 23. Ustawie o Konsumentach, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 24. Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 25. Wymaganiach Technicznych, należy przez to rozumieć minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, tj.: (1) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką Internetową, (2) dostęp do poczty elektronicznej e-mail, (3) aktywne w przeglądarce Internetowej zapisywanie plików Cookies oraz Javascript, (4) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 86.0. i wyższej;
 26. Zamówieniu, należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

§ 3

USŁUGI ELEKTRONICZNE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
 1. Konto;
 2. Formularz Zamówień, poprzez który możliwe jest składanie Zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie;
 3. Formularz Kontaktowy;
 4. Powiadomienie o Dostępności;
 5. umożliwienie Klientom przeglądanie Produktów;
 6. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 7. Newsletter.
 8. Sprzedawca dodatkowo na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto w Sklepie Internetowym, świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
 1. przechowywanie i udostępnianie historii Zamówień oraz statusu Zamówienia;
 2. edycja i zmiana danych kontaktowych oraz Hasła Klienta;
 3. możliwość zgłoszenia chęci zwrotu Produktu lub jego reklamacji;
 4. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego na Konto.
 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym i podanie w nim: adresu poczty elektronicznej Klienta, a następnie kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”. Po przesłaniu w/w danych do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana Umowa o Świadczenie Usług wraz z potwierdzeniem jej zawarcia przez Sprzedawcę. 
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny usunięcia Konta, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trelatrade@gmail.com.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym pierwszego Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Złożenie Zamówienia odbywa się po wykonaniu przez Klienta łącznie czterech kolejnych kroków: (1) dodania Produktu do koszyka, (2) kliknięciu pola akcji „Przejdź do płatności”, (3) wypełnienia Formularza Zamówienia zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami podanymi na stronie Sklepu Internetowego i wyborze metody Dostawy oraz płatności, (4) kliknięciu pola akcji „Kupuję i płacę”.
 4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bezpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.
 5. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: (1) podanie w zakładce „Kontakt” w Sklepie Internetowym imienia, nazwiska, treści wiadomości oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma przyjść odpowiedź od Sprzedawcy, (2) kliknięciu pola akcji „Wyślij Wiadomość”.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony, a Klient ma możliwość korzystania z niej bez konieczności zakładania Konta.
 7. Korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta: (1) podaniu z zakładce „Zapisz się do Newslettera” w Sklepie Internetowym adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola akcji „Zapisz Się”.
 8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się (rezygnacji) z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trelatrade@gmail.com.
 9. Usługa Elektroniczna Powiadomienie o Dostępności możliwa jest dla Produktów, które w danej chwili nie mogą stać się przedmiotem Zamówienia z uwagi na brak ich dostępności. Korzystanie z tej usługi jest możliwe po podaniu przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który ma być kierowanie przypomnienie i kliknięciu pola akcji „Powiadom o dostępności”.
 10. Usługa Elektroniczna Powiadomienie o Dostępności świadczona jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony, a Klient ma możliwość w każdym czasie wypisania się z Usługi Elektronicznej poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy drogą mailową. 
 11. Reklamacje w zakresie świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, jak również reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy składać elektronicznie na adres: trelatrade@gmail.com.
 12. Podczas składania reklamacji zgodnie z ust. 13 należy podać: (1) informację o okolicznościach dotyczących reklamacji, w szczególności rodzaju i daty powstania nieprawidłowości, (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych. Powyższe ułatwi proces rozpatrywania reklamacji i stanowi jedynie zalecenie Sprzedawcy w tym zakresie.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od jej zgłoszenia.
 14. Klient korzystający z Usług Elektronicznych zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 5. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego treści zabronionych prawem, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich, albo ich dobra osobiste;
 6. terminowej zapłaty Ceny w pełnej wysokości ustalonej w Umowie Sprzedaży.

 

§ 4

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Sprzedawca, wykonując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1) Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z Usług Elektronicznych.
 3. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę przez Klienta.
 4. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 1. złośliwe oprogramowanie – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci;
 2. programy szpiegujące – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich.
 1. Klient, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
 2. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usług Elektronicznych zapewniają także:
 1. włączona zapora sieciowa;
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym;
 6. szyfrowanie transmisji danych;
 7. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 8. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z Internetem lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy, z którego usług korzysta Klient.

 

§ 5

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient ma możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji w Dni Robocze w Godzinach Roboczych.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień poprzez Formularz Zamówień w Sklepie Internetowym.
 3. Ze względu na specyfikację danego Produktu Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia, co do sposobów składania Zamówienia.
 4. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w sposób opisany w § 3 ust. 5 Regulaminu.
 5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość elektroniczną wysłaną na adres e-mail podany przez Klienta. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy Sprzedaży, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane Sprzedawcy i Klienta, główne cechy zamówionych Produktów, łączną Cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty Dostawy.
 6. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym Zamówieniu, jego zmiany lub anulowania do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli przesłana do Klienta proponowana treść Umowy Sprzedaży nie jest zgodna ze złożonym Zamówieniem Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, w takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła Klientowi skorygowaną treść Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania przez Sprzedawcę całości lub części Zamówienia skontaktuje się on z Klientem, w celu:
 1. poinformowania o braku możliwość przyjęcia do realizacji Zamówienia,
 2. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w części w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć Zamówienie do realizacji.
 1. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 8 Klient może anulować w całości złożone Zamówienie. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 2. W przypadku braku możliwości przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności w zakresie jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 3. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem, co do anulowania Zamówienia nie naruszają jego prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 Regulaminu.
 4. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz do realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
 5. Treść zawieranej pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem Umowy Sprzedaży każdorazowo jest utrwalana i zabezpieczana poprzez utworzenie jej kopii zapasowej przez Sprzedawcę. Treść Umowy Sprzedaży udostępniana jest Klientowi w wysyłanej do niego drogą elektroniczną wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. W przypadku żądania Klienta, co do wystawienia faktury VAT Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana mu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. Klient posiadający Konto może dokonywać weryfikacji aktualnego statusu Zamówienia w ramach historii Zamówień dostępnej na Koncie Klienta.

 

§ 6

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby zapłaty:
 1. Apple Pay;
 2. Google Pay;
 3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
 4. PayU.
 1. Klient wybiera formę płatności spośród form płatności udostępnionych mu przez Sprzedawcę w Formularzu Zamówienia.
 2. Rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi oraz kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, może on skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Nieuiszczenie płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

§ 7

KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby Dostawy:
 1. odbiór osobisty w paczkomacie InPost;
 2. przesyłka kurierska. 
 1. Klient wybiera sposób Dostawy spośród sposobów udostępnionych mu przez Sprzedawcę w Formularzu Zamówienia.
 2. Koszt Dostawy uzależniony jest od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu Dostawy przez Klienta i każdorazowo podawany jest w Sklepie Internetowym podczas składania Zamówienia.
 3. Koszt Dostawy pokrywa Klient, chyba że co innego wynika z warunków Promocji.
 4. Na termin Dostawy składają się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu Klientowi przez Dostawcę.
 5. Termin Dostawy wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu w Sklepie Internetowym w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę każdorazowo jest prezentowany w opisie danego Produktu w Sklepie Internetowym i liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta płatności za pomocą przelewu, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
 7. Wysyłka Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że Zamówienia zawierające żywe rośliny odbywają się wyłącznie od poniedziałku do czwartku.
 8. W okresie zimowym obowiązuje wysyłka zimowa, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów Dostawy, Produkty dodatkowo są zabezpieczone przed niskimi temperaturami warstwą termoizolacyjną, dodatkowo do wnętrza paczki dodany jest wkład ogrzewający – jednorazowy. Wysyłka może zostać wstrzymana ze względu na znaczne ujemne temperatury (poniżej 0 stopni Celsjusza) o czym Sprzedawca poinformuje Klienta. Wysyłka zostanie wznowiona w momencie ocieplenia się pogody.
 9. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego drogą mailową na adres e-mail: trelatrade@gmail.com.

 

§ 8

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), a podstawy oraz zakres tej odpowiedzialności są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych.
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
  z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 1. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej na adres: trelatrade@gmail.com.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres aleja Armii Krajowej 14a/2, Wrocław 50-541 Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu Produktu przez Klienta można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą w formie elektronicznej na adres: trelatrade@gmail.com. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. Składając reklamację zaleca się podanie przez Klienta: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o Konsumentach.
 2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w przypadku Umów Sprzedaży, których przedmiotem jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji podanej przez Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Termin do odstąpienia od umowy określony w ust. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia inna niż Dostawca, a wskazana przez Klienta będącego Konsumentem, weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie w tym przedmiocie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trelatrade@gmail.com lub pisemnie pod adresem Częszyce 2A 57-100 Strzelin
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę) z zastrzeżeniem ust. 1.
 7. Zwrot płatności następuje w drodze takich samych sposobów płatności, za pomocą których Klient opłacił Zamówienie, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Klienta.
 9. Klient w przypadku odstąpienia od umowy powinien niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: aleja Armii Krajowej 14a/2, Wrocław 50-541 jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy odpowiada on za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność ta może obejmować w szczególności brak możliwości ponownego wprowadzenia Produktu przez Sprzedawcę do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, itp.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Sprzedawca informuje, że żywe rośliny jako towar, który ulega szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, nie podlegają możliwości zwrotu.
 13. Uprawnienia zawarte w § 9 przysługują również Klientowi niebędącemu Konsumentem – osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego

 

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 4. może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 11

ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, które są rozumiane jako:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. Niezależnie od ust. 1 Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient nie korzystał z Konta przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 2. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Sprzedawca przesyła do Klienta drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Rejestracji (w przypadku Klientów posiadających Konto), albo Formularzu Zamówienia (w przypadku Klientów nieposiadających Konta) przez Klienta adres e-mail.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień § 3 ust. 16 lit. a, c, d i e Regulaminu.
 4. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień § 3 ust. 16 lit. f Regulaminu Sprzedawca może w celu uniknięcia dalszych szkód nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Ustęp ten stosuję się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, w szczególności gdy Klient dodatkowo narusza postanowienie § 3 ust. 16 lit. a Regulaminu.
 5. W sytuacji zastosowania wobec Klienta ust. 5, w przypadku złożenia przez niego kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostaw, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, celem powiadomienia go o rażącym naruszeniu Regulaminu i braku przyjęcia oferty przez Sprzedawcę z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności i dostawy. Postanowienia § 6 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Klient, co do którego zastosowanie znalazły ust. 4 i 5 może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonej metody płatności lub dostawy, po uprzednim uzyskaniu zgody Sprzedawcy, kontaktując się ze sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: trelatrade@gmail.com.
 7. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 8. Z ważnych przyczyn Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, w szczególności wystąpienia:
 1. zmian przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 2. zmian sposobu świadczenia usług spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu publikując go w Sklepie Internetowym, a także za pomocą wiadomości elektronicznej wysyłając treść nowego Regulaminu na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Klientowi. W przypadku Klientów posiadających Konto mają oni możliwość wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowy Sprzedaży zawarte przez Sprzedawcę i Klienta przed zmianą Regulaminu.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem są zawierane w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy o Świadczenie Usług następuje za pomocą przesłanej Klientowi wiadomości drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna nieprzerwanie na stronie Sklepu Internetowego pod adresem URL: www.e-tropiki.pl., a Klienci w każdym czasie mają możliwość przeglądania Regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku.
 6. Sprzedawcy i jego kontrahentom przysługuje wyłączne prawo do treści udostępnianych/umieszczanych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów jako administrator danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu założenia Konta, złożenia Zamówienia, korzystania z Usług Elektronicznych, a także zawarcia Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną; przepisy Ustawy o Konsumentach oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 10. Sprzedawca informuje, że dba o prawa Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta będącego Konsumentem niż postanowienia Ustawy o Konsumentach są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Konsumentach. Postanowienia  niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.

 

Załącznik nr 1 – Odstąpienie od umowy

Własna szkółka
uprawy roślin

Szybka dostawa w następnym
dniu roboczym

3-miesięczna
gwarancja na rośliny